Meet The Team


Lenita

Dental Hygienist


Tonya

Dental Hygienist


Nichole

Dental Hygienist


Fay

Dental Hygienist


Cathy

Dental Assistant


Paula

Dental Assistant


Daniella

Dental Assistant


Patricia

Dental Assistant


Amy

Dental Assistant


Carla

Dental Assistant


Michelle

Dental Assistant


Samantha

Dental Assistant


Janice

Dental Receptionist


Kinga

Dental Receptionist


Irene

Dental Receptionist