Meet The Team


Lenita

Dental Hygienist


Tonya

Dental Hygienist


Nichole

Dental Hygienist


Fay

Dental Hygienist


Cathy

Dental Assistant


Paula F

Dental Assistant


Paula N

Dental Assistant


Michelle

Dental Assistant


Felicia

Dental Assistant


Lauren

Dental Assistant


Janice

Dental Receptionist


Kinga

Dental Receptionist